ประเภทของผู้รับบริการ สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 5 รวม
ประเภท ก1 3 3 6 7 15 34
ประเภท ก2 2 5 7 7 8 29
ประเภท ข1 - - - - - 0
ประเภท ข2 - - - - - 0
ประเภท ค1 12 4 14 6 12 48
ประเภท ค2 12 11 9 9 13 54
รวม 29 23 36 29 48 165