เดือน ผู้มารับบริการ(ราย) จำนวนการรักษา(ครั้ง)
ตุลาคม - -
พฤศจิกายน - -
ธันวาคม 26 26
มกราคม - -
กุมภาพันธ์ - -
มีนาคม - -
เมษายน - -
พฤษภาคม - -
มิถุนายน - -
กรกฏาคม - -
สิงหาคม - -
กันยายน - -
รวม 26 26