ประเภทการรักษา ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน รวม
ตรวจ - - - - - - - - - - - - 0
รักษาจ่ายยา - - - - - - - - - - - - 0
ขูดหินปูน - - 12 - - - - - - - - - 12
อุดฟัน - - - - - - - - - - - - 0
ถอนฟัน - - 14 - - - - - - - - - 14
ศัลยกรรมช่องปาก - - - - - - - - - - - - 0
รักษาปริทันต์ - - - - - - - - - - - - 0
รักษารากฟัน - - - - - - - - - - - - 0
ทันตกรรมเด็ก - - - - - - - - - - - - 0
เอ็กซเรย์ฟัน - - - - - - - - - - - - 0
ทันตกรรมรากเทียม - - - - - - - - - - - - 0
เวชศาสตร์ช่องปาก - - - - - - - - - - - - 0
ทันตกรรมบดเคี้ยว - - - - - - - - - - - - 0
จัดฟัน - - - - - - - - - - - - 0
ใส่ฟัน - - - - - - - - - - - - 0
อื่นๆ - - - - - - - - - - - - 0
รวม 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26