ประเภทของผู้รับบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน รวม
ประเภท ก1 - - 1 - - - - - - - - - 1
ประเภท ก2 - - - - - - - - - - - - 0
ประเภท ข1 - - 12 - - - - - - - - - 12
ประเภท ข2 - - - - - - - - - - - - 0
ประเภท ค1 - - - - - - - - - - - - 0
ประเภท ค2 - - 13 - - - - - - - - - 13
รวม 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26