ประเภทของผู้รับบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน รวม
ประเภท ก1 21 27 13 8 11 12 13 20 31 32 24 25 237
ประเภท ก2 26 29 18 11 10 15 15 25 35 21 22 21 248
ประเภท ข1 18 12 7 12 5 7 13 13 21 17 19 15 159
ประเภท ข2 - - - - - - - - - - - - 0
ประเภท ค1 45 31 40 40 43 46 17 45 41 49 38 38 473
ประเภท ค2 99 37 45 32 34 37 52 60 57 59 41 31 584
รวม 209 136 123 103 103 117 110 163 185 178 144 130 1,701