ประเภทของผู้รับบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน รวม
ประเภท ก1 21 27 13 8 11 12 13 20 31 - - - 156
ประเภท ก2 26 29 18 11 10 15 15 25 35 - - - 184
ประเภท ข1 18 12 7 12 5 7 13 13 21 - - - 108
ประเภท ข2 - - - - - - - - - - - - 0
ประเภท ค1 45 31 40 40 43 46 17 45 41 - - - 348
ประเภท ค2 99 37 45 32 34 37 52 60 57 - - - 453
รวม 209 136 123 103 103 117 110 163 185 0 0 0 1,249