เดือน ผู้มารับบริการ(ราย) จำนวนการรักษา(ครั้ง)
ตุลาคม 175 370
พฤศจิกายน 137 255
ธันวาคม 130 199
มกราคม 111 223
กุมภาพันธ์ 110 230
มีนาคม 72 124
เมษายน 27 33
พฤษภาคม 22 41
มิถุนายน 83 121
กรกฏาคม 88 123
สิงหาคม 92 149
กันยายน 119 217
รวม 1,166 2,085