ประเภทการรักษา ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน รวม
ตรวจ 13 17 12 10 25 10 2 3 20 8 15 21 156
รักษาจ่ายยา 18 12 5 6 6 3 8 2 5 9 6 8 88
ขูดหินปูน 65 34 19 25 27 13 - 1 - 8 18 28 238
อุดฟัน 93 62 57 48 38 26 - 5 20 9 16 24 398
ถอนฟัน 27 22 19 39 29 23 6 10 21 25 30 45 296
ศัลยกรรมช่องปาก 18 12 8 8 10 1 - 1 6 7 3 9 83
รักษาปริทันต์ 23 20 10 13 11 5 - - - - - 1 83
รักษารากฟัน 3 2 2 2 1 1 - 2 3 2 1 1 20
ทันตกรรมเด็ก 3 1 2 4 1 - 1 - 1 1 2 1 17
เอ็กซเรย์ฟัน 43 25 20 23 22 11 1 3 19 14 18 28 227
ทันตกรรมรากเทียม - - - - - - - - - - - - 0
เวชศาสตร์ช่องปาก - - - - - - - - - - - - 0
ทันตกรรมบดเคี้ยว - - - - - - - - - - - - 0
จัดฟัน - - - - - - - - - - - - 0
ใส่ฟัน 33 26 19 31 42 27 14 13 13 24 21 22 285
อื่นๆ 31 22 26 14 18 4 1 1 13 16 19 29 194
รวม 370 255 199 223 230 124 33 41 121 123 149 217 2,085