ประเภทของผู้รับบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน รวม
ประเภท ก1 22 19 2 4 5 4 - - 5 5 8 8 82
ประเภท ก2 26 27 8 20 17 10 - 6 19 13 18 25 189
ประเภท ข1 37 26 20 13 31 21 4 2 11 9 10 17 201
ประเภท ข2 - - - - - - - - - - - - 0
ประเภท ค1 10 10 9 10 4 2 3 5 6 11 6 9 85
ประเภท ค2 80 55 91 64 53 35 20 9 42 50 50 60 609
รวม 175 137 130 111 110 72 27 22 83 88 92 119 1,166