ประเภทการรักษา ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน รวม
ตรวจ 9 292 19 194 232 243 4 23 28 - - - 1,044
รักษาจ่ายยา 11 3 6 2 4 5 118 2 5 - - - 156
ขูดหินปูน 88 56 56 47 71 76 63 63 51 - - - 571
อุดฟัน 71 63 51 67 43 46 - 58 44 - - - 443
ถอนฟัน 34 7 23 25 17 18 23 32 22 - - - 201
ศัลยกรรมช่องปาก - - - - - - - - - - - - 0
รักษาปริทันต์ 50 28 35 36 29 21 6 31 32 - - - 268
รักษารากฟัน - - - - - - - - - - - - 0
ทันตกรรมเด็ก 4 3 1 1 3 - - - 2 - - - 14
เอ็กซเรย์ฟัน 43 18 43 34 55 34 37 26 26 - - - 316
จัดฟัน - - - - - - - - - - - - 0
ใส่ฟัน 1 6 6 5 10 8 3 11 4 - - - 54
อื่นๆ - - - - - - - - - - - - 0
รวม 311 476 240 411 464 451 254 246 214 0 0 0 3,067