ประเภทการรักษา ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน รวม
ตรวจ 9 292 19 194 232 243 4 23 28 14 16 16 1,090
รักษาจ่ายยา 11 3 6 2 4 5 118 2 5 2 4 6 168
ขูดหินปูน 88 56 56 47 71 76 63 63 51 53 53 49 726
อุดฟัน 71 63 51 67 43 46 - 58 44 63 44 51 601
ถอนฟัน 34 7 23 25 17 18 23 32 22 22 31 31 285
ศัลยกรรมช่องปาก - - - - - - - - - - - - 0
รักษาปริทันต์ 50 28 35 36 29 21 6 31 32 33 40 34 375
รักษารากฟัน - - - - - - - - - - - - 0
ทันตกรรมเด็ก 4 3 1 1 3 - - - 2 6 4 3 27
เอ็กซเรย์ฟัน 43 18 43 34 55 34 37 26 26 53 35 53 457
ทันตกรรมรากเทียม - - - - - - - - - - - - 0
เวชศาสตร์ช่องปาก - - - - - - - - - - - - 0
ทันตกรรมบดเคี้ยว - - - - - - - - - - - - 0
จัดฟัน - - - - - - - - - - - - 0
ใส่ฟัน 1 6 6 5 10 8 3 11 4 7 9 6 76
อื่นๆ - - - - - - - - - - - - 0
รวม 311 476 240 411 464 451 254 246 214 253 236 249 3,805