เดือน ผู้มารับบริการ(ราย) จำนวนการรักษา(ครั้ง)
ตุลาคม 232 272
พฤศจิกายน 121 149
ธันวาคม 289 300
มกราคม 363 287
กุมภาพันธ์ 233 254
มีนาคม 174 189
เมษายน 21 26
พฤษภาคม 14 17
มิถุนายน 28 49
กรกฏาคม 55 77
สิงหาคม 181 261
กันยายน 191 344
รวม 1,902 2,225