ประเภทการรักษา ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน รวม
ตรวจ 15 11 163 160 172 125 1 4 9 11 10 12 693
รักษาจ่ายยา 6 - 2 1 1 2 12 6 5 - 9 3 47
ขูดหินปูน 71 45 41 50 38 18 1 - - - 64 78 406
อุดฟัน 60 36 24 27 5 14 - - - - 42 50 258
ถอนฟัน 34 14 15 8 7 8 4 4 12 24 33 38 201
ศัลยกรรมช่องปาก - - - - - - - - - - - - 0
รักษาปริทันต์ 34 17 18 11 13 5 - - 1 - 47 93 239
รักษารากฟัน - - - - - - - - - - - - 0
ทันตกรรมเด็ก - - - - 1 - - - - - 3 3 7
เอ็กซเรย์ฟัน 44 23 31 19 13 17 8 3 22 42 53 64 339
ทันตกรรมรากเทียม - - - - - - - - - - - - 0
เวชศาสตร์ช่องปาก - - - - - - - - - - - - 0
ทันตกรรมบดเคี้ยว - - - - - - - - - - - - 0
จัดฟัน - - - - - - - - - - - - 0
ใส่ฟัน 8 3 6 11 4 - - - - - - 3 35
อื่นๆ - - - - - - - - - - - - 0
รวม 272 149 300 287 254 189 26 17 49 77 261 344 2,225