เดือน ผู้มารับบริการ(ราย) จำนวนการรักษา(ครั้ง)
ตุลาคม 405 545
พฤศจิกายน 615 893
ธันวาคม 673 1,271
มกราคม 700 1,113
กุมภาพันธ์ 752 1,047
มีนาคม 371 715
เมษายน 673 930
พฤษภาคม 331 587
มิถุนายน 362 672
กรกฏาคม 1,166 2,685
สิงหาคม 330 628
กันยายน 265 544
รวม 6,643 11,630