เดือน ผู้มารับบริการ(ราย) จำนวนการรักษา(ครั้ง)
ตุลาคม - -
พฤศจิกายน 460 466
ธันวาคม 175 189
มกราคม 60 70
กุมภาพันธ์ 42 58
มีนาคม 55 71
เมษายน 30 48
พฤษภาคม 72 98
มิถุนายน 68 87
กรกฏาคม - -
สิงหาคม - -
กันยายน - -
รวม 962 1,087