ประเภทของผู้รับบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน รวม
ประเภท ก1 - - - - - - - - 2 2 12 12 28
ประเภท ก2 - - - - - - - - 1 5 18 25 49
ประเภท ข1 - - - - - - - - 4 10 11 12 37
ประเภท ข2 - - - - - - - - - - - - 0
ประเภท ค1 - - - - - - - - 2 7 5 10 24
ประเภท ค2 - - - - - - - - 7 27 55 42 131
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 16 51 101 101 269