เดือน ผู้มารับบริการ(ราย) จำนวนการรักษา(ครั้ง)
ตุลาคม 728 1,066
พฤศจิกายน 1,168 1,414
ธันวาคม 464 733
มกราคม 534 818
กุมภาพันธ์ 680 724
มีนาคม 367 520
เมษายน 91 101
พฤษภาคม 292 320
มิถุนายน 405 485
กรกฏาคม 459 528
สิงหาคม 346 436
กันยายน 337 412
รวม 5,871 7,557