ประเภทการรักษา ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน รวม
ตรวจ 167 775 95 157 193 144 9 64 164 169 173 138 2,248
รักษาจ่ายยา - 4 5 4 3 2 3 2 7 9 7 9 55
ขูดหินปูน 145 100 103 116 121 56 - 37 59 73 11 10 831
อุดฟัน 153 116 83 100 72 51 1 53 70 55 29 20 803
ถอนฟัน 190 152 173 160 153 119 64 112 105 123 122 120 1,593
ศัลยกรรมช่องปาก 66 47 59 49 29 30 2 15 28 41 30 40 436
รักษาปริทันต์ 74 45 43 54 38 19 5 9 20 33 11 21 372
รักษารากฟัน - - 1 - - - - - - - 1 - 2
ทันตกรรมเด็ก 31 8 19 13 10 11 4 12 18 7 6 4 143
เอ็กซเรย์ฟัน 234 161 144 158 96 75 9 10 4 7 40 39 977
ทันตกรรมรากเทียม - - - - - - - - - - - - 0
เวชศาสตร์ช่องปาก 2 - - - 2 1 - 1 - - - - 6
ทันตกรรมบดเคี้ยว 4 4 2 3 3 8 1 2 1 2 - - 30
จัดฟัน - - - - - - - - - - - - 0
ใส่ฟัน - - - - - - - 1 - - - - 1
อื่นๆ - 2 6 4 4 4 3 2 9 9 6 11 60
รวม 1,066 1,414 733 818 724 520 101 320 485 528 436 412 7,557