ประเภทของผู้รับบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน รวม
ประเภท ก1 11 8 10 18 13 19 7 6 3 6 6 3 110
ประเภท ก2 15 15 9 17 15 31 17 13 12 14 12 15 185
ประเภท ข1 8 10 13 5 5 21 15 13 23 4 14 13 144
ประเภท ข2 - - - - - - - - - - - - 0
ประเภท ค1 9 11 10 9 7 9 22 9 9 8 11 18 132
ประเภท ค2 118 94 66 78 66 63 76 97 56 46 105 72 937
รวม 161 138 108 127 106 143 137 138 103 78 148 121 1,508