ประเภทการรักษา ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน รวม
ตรวจ 16 22 2 10 27 26 138 209 183 - - - 633
รักษาจ่ายยา - - - - - - - - - - - - 0
ขูดหินปูน 48 57 17 35 22 39 24 46 50 - - - 338
อุดฟัน 184 249 115 191 171 250 197 361 241 - - - 1,959
ถอนฟัน 70 88 89 72 70 66 73 98 97 - - - 723
ศัลยกรรมช่องปาก 19 23 24 19 29 19 15 14 23 - - - 185
รักษาปริทันต์ 17 34 9 11 18 19 18 38 37 - - - 201
รักษารากฟัน - - - - - - - - - - - - 0
ทันตกรรมเด็ก 10 6 4 5 12 9 - - - - - - 46
เอ็กซเรย์ฟัน 30 43 32 35 24 33 16 17 29 - - - 259
จัดฟัน - - - - - - - - - - - - 0
ใส่ฟัน - - - - - - - - - - - - 0
อื่นๆ 144 168 74 111 96 125 6 8 10 - - - 742
รวม 538 690 366 489 469 586 487 791 670 0 0 0 5,086