ประเภทการรักษา ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน รวม
ตรวจ 16 22 2 10 27 26 138 209 183 59 93 86 871
รักษาจ่ายยา - - - - - - - - - - - - 0
ขูดหินปูน 48 57 17 35 22 39 24 46 50 50 61 43 492
อุดฟัน 184 249 115 191 171 250 197 361 241 249 275 281 2,764
ถอนฟัน 70 88 89 72 70 66 73 98 97 83 91 71 968
ศัลยกรรมช่องปาก 19 23 24 19 29 19 15 14 23 22 22 15 244
รักษาปริทันต์ 17 34 9 11 18 19 18 38 37 45 53 37 336
รักษารากฟัน - - - - - - - - - - - - 0
ทันตกรรมเด็ก 10 6 4 5 12 9 - - - - - - 46
เอ็กซเรย์ฟัน 30 43 32 35 24 33 16 17 29 42 58 54 413
ทันตกรรมรากเทียม - - - - - - - - - - - - 0
เวชศาสตร์ช่องปาก - - - - - - - - - - - - 0
ทันตกรรมบดเคี้ยว - - - - - - - - - - - - 0
จัดฟัน - - - - - - - - - - - - 0
ใส่ฟัน - - - - - - - - - - - - 0
อื่นๆ 144 168 74 111 96 125 6 8 10 8 17 7 774
รวม 538 690 366 489 469 586 487 791 670 558 670 594 6,908