ประเภทของผู้รับบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน รวม
ประเภท ก1 - - - - - - - - - - - - 0
ประเภท ก2 - - - - - - - - - - - - 0
ประเภท ข1 - - - - - - - - - - - - 0
ประเภท ข2 - - - - - - - - - - - - 0
ประเภท ค1 - - - - - - - - - - - - 0
ประเภท ค2 - - - - - - - - - - - - 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0