ประเภทของผู้รับบริการ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน รวม
ประเภท ก1 686 532 486 162 236 485 197 104 238 150 155 225 3,656
ประเภท ก2 259 212 213 88 106 241 82 62 116 79 52 114 1,624
ประเภท ข1 187 157 161 88 180 246 42 65 111 72 67 101 1,477
ประเภท ข2 26 35 20 21 20 28 7 7 27 24 17 31 263
ประเภท ค1 500 579 404 101 240 392 178 46 207 95 77 177 2,996
ประเภท ค2 2,184 2,077 1,744 628 940 1,797 730 204 817 429 327 719 12,596
รวม 3,842 3,592 3,028 1,088 1,722 3,189 1,236 488 1,516 849 695 1,367 22,612