การรายงานผลการปฏิบัติราชการ ด้านงานทันตกรรม หน่วยสายแพทย์ ประจำปี 2561

คำแนะนำ การรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด งานทันตกรรม หน่วยสายแพทย์ ทบ. ประจำปี 2561
ผ่านระบบวอร์รูม กทพ.พบ.( ArmyDent Warroom )
 

การตรวจสอบตัวชี้วัดที่หน่วยได้รับการถ่ายทอด
1. เข้าสู่เว็บไซต์ กทพ.พบ. (www.armydent.com)
2. คลิ้กที่แบนเนอร์ ตัวชี้วัดรายหน่วย ที่อยู่ทางด้านซ้าย จะปรากฏรายชื่อหน่วยงาน/รพ.
3. คลิ้กที่ชื่อหน่วยงาน/รพ. จะปรากฏตารางรายการตัวชี้วัด
4. คลิ้กที่ชื่อตัวชี้วัดที่ต้องการ จะปรากฏหน้าต่างแสดงรายละเอียดของตัวชี้วัด และเกณฑ์ไฟสัญญาณจราจร สามารถคลิ้กที่    พิมพ์รายละเอียด เพื่อพิมพ์เอกสาร หรือจัดเก็บไฟล์รายละเอียดตัวชี้วัด (.pdf)
5. คลิ้กที่ เอกสารประกอบตัวชี้วัด จะปรากฏหน้าต่างแสดงรายการไฟล์ข้อมูลเอกสารประกอบตัวชี้วัด คลิ้กที่ชื่อรายการเอกสารที่ต้องการ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร หรือตรวจสอบเอกสารที่ส่งมา
6. หากมีข้อสงสัยสอบถามผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏ
 
การรายงานผลตัวชี้วัด
1. เข้าสู่เว็บไซต์ กทพ.พบ. ( www.armydent.com
2.ไปที่ แบนเนอร์ Army Dent Warroom เป็นแถบทางด้านซ้าย  พิมพ์ user name และ passwordที่ทางกทพ.พบ.กำหนดให้ เพื่อ Log in เข้าสู่ส่วนจัดการข้อมูล ซึ่งมี 2 ส่วน คือการอัพโหลดไฟล์เอกสารและการบันทึกผลตัวชี้วัด
การอัพโหลดไฟล์เอกสารประกอบการรายงานผล
3. เลือกตัวชี้วัดที่ต้องการรายงานผล คลิ้กที่ไอคอน เอกสารประกอบตัวชี้วัด ในคอลัมน์ ไฟล์ (รูปสมุดบันทึก)   หลังชื่อตัวชี้วัดจะปรากฏรายการเอกสารประกอบการรายการผล
4. คลิ้กที่เพิ่มไฟล์ใหม่ จะปรากฏหน้าต่างการอัพโหลดไฟล์ พิมพ์ชื่อเอกสาร คลิ้กที่ browse เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลด
    คลิ้กที่ upload
5. รอจนการอัพโหลดเสร็จสิ้น จะปรากฏตัวหนังสือสีเขียวว่า  “อัพโหลดไฟล์ (ชื่อไฟล์) เรียบร้อยแล้ว” คลิ้กที่บันทึกข้อมูล
    ถ้าต้องการแก้ไขการบันทึก ให้คลิ้กที่ เคลียร์ข้อมูล
6. หลังจากอัพโหลดไฟล์และบันทึกข้อมูลแล้ว จะปรากฏชื่อเอกสารที่ส่ง ในตารางรายการเอกสาร กรณีที่ต้องการลบไฟล์
    ให้คลิ้กที่ ลบข้อมูล
การบันทึกผลตัวชี้วัด
7. เลือกตัวชี้วัดที่ต้องการรายงานผล คลิ้กที่ไอคอน รายงานตัวชี้วัด/รายงานผล ในคอลัมน์ จัดการ (รูปแผ่นดิสก์) จะปรากฏ
    หน้าต่างการรายงานผล
8. บันทึกผลตัวชี้วัดในช่องบันทึก ตามวงรอบการรายงานนั้นๆ ( 3, 6, 9 หรือ 12 เดือน ) แล้วคลิ้กเครื่องหมายถูกหน้าช่อง  
    มีเอกสารหลักฐานการปฏิบัติ แล้วคลิ้กที่ บันทึกข้อมูล
9. พิมพ์ข้อความในช่องหมายเหตุ เพื่อบันทึกปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค หรือรายละเอียดในการปฏิบัติเพิ่มเติม
10.หากต้องการแก้ไขหรือบันทึกไม่ถูกต้อง ให้คลิ้กที่ปุ่ม เคลียร์ข้อมูล แล้วบันทึกใหม่
11. ตรวจสอบผลการบันทึก โดยเข้าสู่เว็บไซต์ กทพ.พบ. ( www.armydent.com )คลิ้กที่แบนเนอร์ตัวชี้วัดรายหน่วย แล้วคลิ้กที่ชื่อหน่วยงาน/รพ. ผลการปฏิบัติตามตัวชี้วัดและไฟสัญญาณจราจรควรเป็นไปตามการบันทึก
 
หมายเหตุหากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อ กทพ.พบ. โทร. 94450, 02 354 4437


ตัวชี้วัดผลลัพธ์ งานทันตกรรม หน่วยสายแพทย์ ทบ. ประจำปี 2561 ( เฉพาะ รพ.ทบ. )

 

ลำดับ งาน ชื่อตัวชี้วัด ( เป้าหมาย ) สูตรคำนวณ/เกณฑ์ระดับความสำเร็จ เอกสารประกอบ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
1 ส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปาก
ร้อยละของกำลังพล ทบ. ในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากประจำปี ( ร้อยละ 60) จำนวนกำลังพลที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากประจำปี x 100 / จำนวนกำลังพลทั้งหมด -แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพช่องปากประจำปี พ.ท.หญิง กันติญารัชญ์ฯ
โทร. 94450
2 บริการ
ทันตกรรมในที่ตั้ง
ร้อยละของจำนวนผู้รับบริการทันตกรรม รพ.ทบ. ที่เพิ่มขึ้น ( มากกว่า ปี60 ) ( ผลต่างจำนวนผู้รับบริการทันตกรรม ปี 2561 – ปี 2560 ) x 100 / จำนวนผู้รับบริการทันตกรรมปี 2560 -แบบรายงานสถิติการให้บริการทันตกรรม
-แบบรายงานรายได้จากบริการทันตกรรม
พ.ท.หญิง เบญจวรรณฯ
โทร. 94450
3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการทันตกรรม ( ร้อยละ 80 ) ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 8 ถึง 10 x 100/จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม -แบบรายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการทันตกรรม
4 อัตราการเกิดภาวะไม่พึงประสงค์ทางทันตกรรม ( ร้อยละ 0.5 ) จำนวนผู้ป่วยที่เกิดภาวะไม่พึงประสงค์ x 100 / จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด -แบบรายงานการเกิดภาวะไม่พึงประสงค์ทางทันตกรรม

หมายเหตุ : กรุณาศึกษารายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม จากระบบวอร์รูม กทพ.พบ.
กำหนดการรายงานผลตัวชี้วัดผลลัพธ์ ด้านงานทันตกรรม หน่วยสายแพทย์ ทบ. ประจำปี 2561

 

 

วงรอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
กำหนดการรายงาน
พุธ ที่ 2 ของเดือน
ภายใน พุธ 10 ม.ค. 61 ภายใน พุธ 11 เม.ย. 61 ภายใน พุธ 11 ก.ค. 61 ภายใน พุธ 10 ต.ค. 61

 

 

สถิติและบริการ