การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง R2R ทางทันตกรรม
03 ต.ค. 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง R2R ทางทันตกรรม

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ได้การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง R2R ทางทันตกรรม โครงการรางวัลการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ทางทัยตกรรม โรงพยาบาลกองทัพบก ประจำปี 2561 ขึ้น ณ โรงแรมรอยอล์ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดย พล.ต.ชาญชัย ติกขะปัญโญ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานในพิธี และได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ได้รับรางวัลงานวิจัย R2R และภายในการอบรมมีการนำเสนอผลงาน การวิพากษ์ผลงาน และการตั้งหัวข้องานวิจัยให้กับทันตแพทย์นักวิจัยรุ่นใหม่ ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้ดำเนินการไปอย่างเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลกองทัพบก คณาจารย์จากสถาบันต่างๆ อย่างดีเยี่ยม และการจัดอบรมในครั้งถือถือเป็นการวางรากฐานการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยในอนาคตได้อย่างดีเยี่ยม

เข้าชมสรุปโครงการ กดที่นี่

สถิติและบริการ