New! การรับสมัครทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาซึ่งจะสำเร็จการศึกษาปี 63 เข้ารับราชการเป็นทันตแพทย์กองทัพบก

 ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาซึ่งจะสำเร็จการศึกษาปี 63 เข้ารับราชการเป็นทันตแพทย์กองทัพบก โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ให้นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาที่สนใจเข้ารับราชการสังกัดกองทัพบก กรอกใบแสดงความจำนงค์ที่คณะแจกให้โดยเลือก กระทรวงกลาโหมสังกัดกองทัพบก และส่งคืนคณะ (โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับทันตแพทย์จัดสรร ให้ถือตามที่สถาบันพระบรมราชชนกประกาศอย่างเป็นทางการ) รับสมัครทันตแพทย์ 6 อัตรา 

ลำดับ โรงพยาบาล จังหวัด
1 รพ.ค่ายอดิศร จว.สระบุรี
2 รพ.ค่ายวีรวัฒนโยธิน จว.สุรินทร์
3 รพ.ค่ายศรีสองรัก จว.เลย
4 รพ.ค่ายสุริยพงษ์ จว.น่าน
5 รพ.ค่ายวชิราวุธ จว.นครศรีธรรมราช
6 รพ.ค่ายเสนาณรงค์ จว.สงขลา


2. นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาที่สมัครเข้ารับราชการสังกัดกองทัพบกในใบแสดงความจำนงค์ที่คณะแจกให้แล้ว ให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

    2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

    2.2 สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 1 ฉบับ

    2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน ตนเอง บิดา มารดา จำนวน 1 ชุด (กรณี ปู่ ย่า ตา ยาย หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมิใช่สัญชาติไทย จะต้องมีสำเนาเอกสารแสดงว่า บิดา มารดา เป็นผู้ที่เกิดในประเทศไทย จำนวน 1 ชุด)

    2.4 สำเนาหนังสือสำคัญทางทหาร สด.8 พร้อมสำเนาหนังสือรับรองวิทยฐานะ จาก นสร. หรือ สำเนา สด.43 (เฉพาะบุคคลากรจัดสรร ชาย) จำนวน 1 ชุด
ให้เตรียมเอกสารดังกล่าวมาติดต่อประสาน พ.ท.สมพิศ เนตรสกุล โทร 023544425 กองธุรการและกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก

3. เอกสารประกอบการรับสมัคร  โหลดได้ที่นี้

4. จากนั้นจะมีการติดต่อกลับไปเพื่อเรียกตัวมาสอบสัมภาษณ์ และแจ้งความประสงค์ รพ.ที่จะบรรจุตามลำดับ  

5. การกำหนดวันพิตารณาคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) นักศึกษาทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ที่แสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน สังกัด ทบ. จะกำหนดวันพิจารณาคัดเลือกหลังจากที่สถานศึกษา และ สม. ส่งใบแสดงความความจำนงของนักศึกษาฯ ให้ พบ. แล้ว (ตามปฏิทินการจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ)

 รายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ

ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก โทร.02-354-4437

E-mail: armydent@hotmail.com www.armydent.com