กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกำลังพลและพลทหารประจำการ ในสังกัด นขต.บก.พบ. ประจำปีงบประมาณ 2561
30 ส.ค. 2561

กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกำลังพลและพลทหารประจำการ ในสังกัด นขต.บก.พบ. ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 กทพ.พบ. ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกำลังพลและพลทหารประจำการ ในเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 กทพ.พบ. ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกำลังพลและพลทหารประจำการ ในสังกัด นขต.บก.พบ. ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม พบ. ชั้น 4 บก.พบ. ขึ้น กิจกรรมตามโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ของกำลังพลและทหารกองประจำการ ที่เน้นในการป้องกันไม่ให้เกิดโรคในช่องปากเป็นหลัก โดยมีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทันตกรรมหลากหลายสาขาร่วมบรรยายให้ความรู้ ภายในกิจกรรมมีการอบรมอภิปรายเกี่ยวกับทันตสุขศึกษาแก่กำลังพล นขต.บก.พบ. การฉายวีดีทัศน์ให้ความรู้เรื่อง “การแปรงฟันแบบแห้ง” การร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาด้านทางทันตกรรม และการตอบคำถามชิงรางวัล ซึ่งได้รับความสนใจจากกำลังพลผู้เข้าร่วมงาน เป็นอย่างมาก และ กทพ.พบ. คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดังกล่าวจะได้รับผลตอบรับอย่างดียิ่งในการจัดกิจกรรมในโครงการฯ ครั้งต่อไป.

สถิติและบริการ