โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพพลทหารกองประจำการ สังกัด กรมแพทย์ทหารบก
02 ส.ค. 2561

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพพลทหารกองประจำการ สังกัด กรมแพทย์ทหารบก

กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ได้จัดกิจกรรมตาม โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพพลทหารกองประจำการ สังกัด กรมแพทย์ทหารบก ประจำปี 2561 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ร้อย.บร.กบร.พบ. โดยมี พ.ท.หญิง ชินสุมน วงษ์มาก หน.ผทต.รพ.ค่ายอิดศร ชรก.กทพ.พบ. เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ วัตถุประสงค์เพื่อให้พลทหารกองประจำการ สังกัด พบ. มีสุขภาพช่องปากและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลักษณะกิจกรรมเป็นการตรวจทันตสุขภาพ การย้อมสีคราบจุลินทรีย์ และ การสอนทันตสุขศึกษา ให้แก่พลทหารกองประจำการ ในสังกัด พบ. ในกิจกรรมครั้งนี้มีการตรวจคัดกรองระดับทันตสุขภาพของพลทหารกองประจำการเป็นระดับ 1- 4 ตามความรุนแรงของพยาธิสภาพในช่องปาก เพื่อง่ายต่อการวางแผนการรักษา และติดตามผลในอนาคต และกองทันตแพทย์มีแผนจะนำรถทันตกรรมเคลื่อนที่ไปให้บริการ ด้านการรักษาทางทันตกรรมแก่ทหารกองประจำการ สังกัดกรมแพทย์ทหารบก ในวันที่ 4 - 5 กันยายน 2561

สถิติและบริการ