การประชุมวิชาการทันตแพทยืกองทัพบกประจำปี 2561

การประชุมวิชาการทันตแพทยืกองทัพบก ประจำปี 2561 เรื่อง "The common medical compromised cases in dental practice" ในวันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมมรูสุวรรณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

สถิติและบริการ