Overview
30 ต.ค. 2561

Overview

จากอดีต คงกล่าวได้อย่างเต็มปากว่าทันตแพทย์กองทัพบก คือต้นกำเนิดของวงการทันตแพทย์ไทย ตั้งแต่ปีพ.ศ.2472 หรือก่อนหน้าการมีคณะทันตแพทยศาสตร์ในประเทศไทยกว่า 10 ปี ได้เคยมีการเปิดโรงเรียนทันตแพทย์ทหารบกขึ้น ในโรงเรียนการแพทย์ทหารบก โดยทหารเสนารักษ์ของไทยที่ไปช่วยรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 ในยุโรป และมีโอกาสฝึกอบรมวิชาทันตกรรมเพื่อนำความรู้กลับมาเผยแพร่ทั้งในและนอกกองทัพ

นอกจากนี้ บุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นปูชนียบุคคลของวงการทันตแพทย์ไทย ทั้งพันเอกหลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ และศาสตราจารย์พันโทสี สิริสิงห คณบดีท่านแรกและท่านที่สองของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่างก็เคยรับราชการเป็นทันตแพทย์สังกัดกองทัพบก และได้บุกเบิกกิจการด้านทันตกรรมจนเป็นที่ยอมรับของกองทัพและประชาชนทั่วไป มาจนถึงทุกวันนี้

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ทันตแพทย์ในกองทัพบกได้มีผลงาน ทั้งในการรักษาทางทันตกรรม ที่ให้บริการทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมเฉพาะทาง แก่ทหารและประชาชน ในหน่วยโรงพยาบาลทหารบกทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ รวม 37 แห่ง ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งทุกแห่งได้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองมาตรฐานและได้รับรางวัลต่างๆมากมาย
การมีผลงานในภารกิจสำคัญของประเทศ ได้แก่การเป็นทันตแพทย์ร่วมถวายการทำพระทนต์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงการดูแลเก้าอี้ทำพระทนต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การออกทันตกรรมเคลื่อนที่ตามเสด็จในโครงการทันตกรรมพระราชทาน

ทันตแพทย์ในกองทัพบกยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยสงครามทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีผลงานทั้งในด้านการฝึกอบรม ในฐานะสถาบันสบทบของคณะทันตแพทยศาสตร์หลายสถาบัน และผลงานด้านการศึกษาวิจัยที่เคยได้รับรางวัลในระดับชาติมาแล้ว     

ปัจจุบัน มีทันตแพทย์ในกองทัพบกกว่า 130 นาย ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานต่างๆ ซึ่งทันตแพทย์แต่ละนาย ต่างก็มีบทบาทตามความถนัดและความชำนาญที่หลากหลาย ทั้งในด้านรักษาพยาบาล ด้านบริหาร ด้านวิชาการ ทำให้งานด้านทันตกรรม ได้รับความสำคัญโดยกองทัพมาโดยตลอด แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือความภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นนายทหารในกองทัพบกไทย และได้นำวิชาชีพที่ศึกษาเล่าเรียน มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่กองทัพ ประชาชน และประเทศชาติอย่างแท้จริง

สถิติและบริการ

PROUD TO BE AN ARMY DENTIST

FAQ