พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด กทพ.พบ.
20 พ.ย. 2561

พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด กทพ.พบ.

ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 0900 กองทันตแพทย์กรมแพทย์ ทหารบก ได้กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่กำลังพล ที่ได้รับการพิจารณายศสูงขึ้น โดย พ.อ.หญิง จอมขวัญ แสงบัวแก้ว ผอ.กทพ.พบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ จ.ส.อ. จิรภัทร เอกทิพย์ทา ช่างเครื่องมือไฟฟ้า เป็น ร.ต. จิรภัทร เอกทิพย์ทา นายทหารชำนาญงาน