โครงการรางวัลส่งเสริมสุขภาพช่องปากดีเด่น โรงพยาบาลกองทัพบก ประจำปีงบปรมาณ 2561
20 พ.ย. 2561

โครงการรางวัลส่งเสริมสุขภาพช่องปากดีเด่น โรงพยาบาลกองทัพบก ประจำปีงบปรมาณ 2561

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2661 เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ได้กรุณาอนุมัติให้ กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ดำเนินกิจกรรมโครงการรางวัลส่งเสริมสุขภาพช่องปากดีเด่น โรงพยาบาลกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินการจนเสร็จสิ้นได้ผลการตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ โรงพยาบาลกองทัพบก ที่ได้ลำดับต่างๆ โดยมี พล.ท. ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานในพิธีมอบโล่แก่ตัวแทนโรงพยาบาลกองทัพบก ที่ได้รับรางวัล