โครงการตรวจสุขภาพกำลังพล สังกัดกรมแพทย์ทหารบก ประจำปี 2562
30 ม.ค. 2562

โครงการตรวจสุขภาพกำลังพล สังกัดกรมแพทย์ทหารบก ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 30 และ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 กรมแพทย์ทหารบก ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพกำลังพลประจำปี 2562  มีการตรวจสุขภาพทั่วไป และ การตรวจสุขภาพช่องปาก โดยกองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ให้การสนับสนุนการตรวจทันตสุขภาพ เพื่อคัดกรองระดับทันตสุขภาพแก่กำลังพล ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระดับ เมื่อกำลังพลได้รับการคัดกรองแล้วสามารถนำใบตรวจคัดกรองมานัดทำการรักษายังคลินิกทันตกรรม สถานพยาบาลกรมแพทย์ทหารบก เพื่อรับการรักษาต่อไป