โครงการพัฒนาคลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลกองทัพบก สู่การรับรองกระบวนการคุณภาพ TDCA...จากมาตรฐาน...สู่การปฏิบัติ
04 ก.พ. 2562

โครงการพัฒนาคลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลกองทัพบก สู่การรับรองกระบวนการคุณภาพ TDCA...จากมาตรฐาน...สู่การปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก โดย ร.อ.ธนศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ ทันตแพทย์ พบ. ผู้รับผิดชอบ โครงการพัฒนาคลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลกองทัพบก สู่การรับรองกระบวนการคุณภาพ TDCA...จากมาตรฐาน...สู่การปฏิบัติ ได้จักกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องกระบวนการคุณภาพฯ โดยมี พล.ต.ชาญชัย ติกขะปัญโญ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก (1) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ในการอบรมมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการคุณภาพทั้งจากภาครัฐ และเอกชน มาร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ทั้งทางด้านการบรรยายเชิงวิชาการ และการแบ่งกลุ่มปฏิบัติ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก