การประชุมความก้าวหน้าในการจัดทำตัวชี้วัดของ กทพ.พบ. วงรอบ 6 เดือน
29 เม.ย. 2562

การประชุมความก้าวหน้าในการจัดทำตัวชี้วัดของ กทพ.พบ. วงรอบ 6 เดือน

ในวันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา กทพ.พบ. ได้ดำเนินการประชุม ความก้วหน้าในการจัดทำตัวชี้วัด วงรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี พ.อ.หญิง จอมขวัญ แสงบัวแก้ว ผอ.กทพ.พบ. เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีกำลังพล กองทันตแพทย์ ได้รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดของแต่ละบุคคล และได้รับการแก้ไขปรับปรุงตัวชี้วัดให้มีความครอบคลุมตามขอบเขตอย่างรัดกุมมากขึ้น