พิธีเปิดการอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศน์นายทหารใหม่ เหล่าแพทย์ รุ่นที่ 39
15 พ.ค. 2562

พิธีเปิดการอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศน์นายทหารใหม่ เหล่าแพทย์ รุ่นที่ 39

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 0930 โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบกได้กระทำพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศน์นายทหารใหม่ เหล่าแพทย์ รุ่นที่ 39 ขึ้น โดยมี พล.ท. ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานในพิธี พิธีปฐมนิเทศน์นายทหารใหม่นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของกองทัพบกแก่นายทหารใหม่ และเพื่อให้นายทหารใหม่สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบการปฏิบัติงานได้อย่าง ซึ่งนายทหารใหม่ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร และในครั้งนี้มีนายทหารใหม่ที่เป็นทันตแพทย์จัดสรรจำนวน 6 นาย เข้าร่วมการปฐมนิเทศน์