การเยี่ยมสำรวจและประะเมินคลินิกทันตกรรม ในโครงการพัฒนาคลินิกทันตกรรม รพ.ทบ. สู่การรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพ (TDCA)
04 มิ.ย. 2562

การเยี่ยมสำรวจและประะเมินคลินิกทันตกรรม ในโครงการพัฒนาคลินิกทันตกรรม รพ.ทบ. สู่การรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพ (TDCA)

กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหาร ได้ดำเนินการเยี่ยมสำรวจและประเมินคลินิกทันตกรรมในโครงการพัฒนาคลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลกองทัพบก สู่การรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพ (TDCA) เมื่อวันที่ 27 - 30 พฤษภาคม 2562 ณ คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลกองทัพบก ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 จำนวน 3 โรงพยาบาล ได้แก่ 

1.) คลินิกทันตกรรม กองทันตกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

2.) คลินิกทันตกรรม กองทันตกรรม โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

3.) คลินิกทันตกรรม กองทันตกรรม โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ตามแผนยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก ปี 2560-2564  เป้าที่ 8 กรมแพทย์ทหารบกและหน่วยแพทย์กองทัพบกได้รับการรับรององค์กรสมรรถนะสูง ซึ่งในการเยี่ยมสำรวจและประเมินฯ ครั้งนี้ กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ได้มีการแต่งตั้งทีมประเมิน จำนวน 5 นาย ได้แก่

1.) พ.อ.หญิง จอมขวัญ แสงบัวแก้ว ผู้อำนวยการ กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก เป็น ประธานทีมเยี่ยมสำรวจฯ

2.) พ.อ.หญิง เบญจวรรณ รักศิลธรรม รองผู้อำนวยการกองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก เป็น รองประธานทีมเยี่ยมสำรวจฯ

3.) ร.อ. ธนศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ ทันแพทย์ เป็น เลขาธิการและผู้รับผิดชอบโครงการเยี่ยมสำรวจฯ

4.) ร.ท.หญิง วาสนา กงแจ รักษาการ หัวหน้าชุด พบ. เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ (1)

5.) ส.อ. ศิริ จินดารัตน์ นายสิบทันตกรรม เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ (2)

ในการเยี่ยมสำรวจและประเมินฯ ครั้งนี้ทำให้ทีมเยี่ยมสำรวจฯ ได้ทราบถึงปัญหาและข้อขัดข้อง ของ คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลกองทัพบก ดังกล่าว และทางทีมเยี่ยมสำรวจได้เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา โอกาสพัฒนาของ คลินกทันตกรรม ทั้ง 3 โรงพยาบาล เพื่อให้เตรียมพร้อมสำหรับการรับการสำรวจและประเมินผลฯ จากทีมสำรวจ จาก ทันตแพทยสภา เป็นการต่อไป