โครงการส่งเสริมการพัฒนางานประจำ สู่งานวิจัย (R2R) ทางทันตกรรม โรงพยาบาลกองทัพบก ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
11 มิ.ย. 2562

โครงการส่งเสริมการพัฒนางานประจำ สู่งานวิจัย (R2R) ทางทันตกรรม โรงพยาบาลกองทัพบก ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการพัฒนางานประจำ สู่งานวิจัย (R2R) ทางทันตกรรม โรงพยาบาลกองทัพบก ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้ทันตแพทย์ กองทัพบก พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย โดยได้รับความสนใจจากทันตแพทย์กองทัพบก เป็นจำนวนมากในการจัดกิจกรรม ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการดำเนินการเชิงปฏิบัติการ และมีการติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ เพื่อวางแผนตามแผนยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก