กิจกรรมทบทวนความรู้และเทคนิคการถ่ายภาพเอกเรย์ทางทันตกรรมที่ถูกต้อง ให้กับเจ้าหน้าที่คลินิกทันตกรรม สถานพยาบาล พบ.
26 ก.ค. 2562

กิจกรรมทบทวนความรู้และเทคนิคการถ่ายภาพเอกเรย์ทางทันตกรรมที่ถูกต้อง ให้กับเจ้าหน้าที่คลินิกทันตกรรม สถานพยาบาล พบ.

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา กองทันตแพทย์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทบทวนความรู้และเทคนิคการถ่ายภาพเอกเรย์ทางทันตกรรมที่ถูกต้อง ให้กับเจ้าหน้าที่คลินิกทันตกรรม สถานพยาบาล พบ. ให้มีความรู้คว่ามชำนาญมากขึ้นเพื่อรองรับกับจำนวนผู้ป่วยที่ต้องได้รับการวินิจฉัยด้วยการเอกเรย์ืางทันตกรรมที่เพิ่มมากขึ้น และเป็นการลดปัญหาการเอกซ์เรย์ซ้ำ จากความไม่ชำนาญของเจ้าหน้าที่ ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีเพิ่มโดยไม่จำเป็นและเกิดความล่าช้าในการรักษา โดยมีทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่จาก กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นวิทยากรในการสอนเทคนิคการถ่ายภาพเอกซ์เรย์ทางทันตกรรม และภาคเอกชนในการแนะนำการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องเอกซ์เรย์ และการอ่านผลจากเครื่องประเมินผลการเอกซ์เรย์ทางทันตกรรม แบบบดิจิทัล