โครงการรางวัลกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปำกดีเด่น โรงพยาบาลกองทัพบก (Smile Awards) ประจำปี 2562
08 ส.ค. 2562

โครงการรางวัลกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปำกดีเด่น โรงพยาบาลกองทัพบก (Smile Awards) ประจำปี 2562

กำหนดการ โครงการรางวัลกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากดีเด่น

โรงพยาบาลกองทัพบก (Smile Awards)  ประจำปี 2562

มกราคม 2562   การจัดทำรายละเอียดการประกวดผลงาน แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการ รางวัลกิจกรรมส่งเริมสุขภาพช่องปากดีเด่นโรงพยาบาลกองทัพบก  (Smile Awards) ประจำปี 2562

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562   กำหนดเกณฑ์การตัดสินรางวัล

มีนาคม – มิถุนายน 2562   ประชาสัมพันธ์โครงการฯ

31 สิงหาคม 2562   หมดเขตส่งผลงาน

กันยายน 2562    ตัดสินรางวัล และมอบรางวัล

 

ประเภทผลงานที่ส่งเข้าประกวด

แบ่งประเภทผลงานที่จะส่งเข้าประกวดเป็น 3 ประเภท คือ

  1. รางวัลกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากดีเด่นโรงพยาบาลกองทัพบก ประเภทโครงการต่างๆ
  2. รางวัลกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากดีเด่นโรงพยาบาลกองทัพบก ประเภทสื่อและนวัตกรรม เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ คลิปวิดีโอ เพลงส่งเสริมทันตสุขภาพ ป้าย Roll up หนังสือคู่มือ บอร์ดเกม ฯลฯ 
  3. รางวัลกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากดีเด่นโรงพยาบาลกองทัพบก ประเภทการให้ความรู้ เช่น การสอน การบรรยาย การจัดบอร์ด กิจกรรมสอนแปรงฟัน กิจกรรมเล่นเกมความรู้ การตอบปัญหาชิงรางวัล เสียงตามสาย การจัดรายการวิทยุ ฯลฯ

เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก