พิธีมอบโล่ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนางานประจำ สู่งานวิจัย (R2R) ทางทันตกรรม โรงพยาบาลกองทัพบก ประจำปี 2562
16 ก.ย. 2562

พิธีมอบโล่ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนางานประจำ สู่งานวิจัย (R2R) ทางทันตกรรม โรงพยาบาลกองทัพบก ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ได้กระทำพิธีมอบโล่ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนางานประจำ สู่งานวิจัย (R2R) ทางทันตกรรม โรงพยาบาลกองทัพบก ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม กรมแพทย์ทหารบก ชั้น 4 โดย พล.ท. ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีทันตแพทย์จากโรงพยาบาลกองทัพบกที่ส่งผลงานการวิจัยเข้าร่วมโครงการ จำนวน 11 โรงพยาบาล ได้แก่

 1. โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
 2. โรงพยาบาลอานันทมหิดล
 3. โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
 4. โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
 5. โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
 6. โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์
 7. โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร
 8. โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
 9. โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
 10. โรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง
 11. กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก