ประกาศผลการตัดสินโครงการรางวัลกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากดีเด่น โรงพยาบาลกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๒
15 พ.ย. 2562

ประกาศผลการตัดสินโครงการรางวัลกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากดีเด่น โรงพยาบาลกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศผลการตัดสินโครงการรางวัลกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากดีเด่น

โรงพยาบาลกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๒

          ตามที่ กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ได้จัดทำโครงการรางวัลกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากดีเด่น โรงพยาบาลกองทัพบก ประจำปี 2562 ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมแพทย์ทหารบก พ.ศ. 2560 -2564 เป้าประสงค์ กำลังพลและครอบครัวมีสุขภาพดี  โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

  1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลกองทัพบกจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก แก่กำลังพลและครอบครัวในพื้นที่รับผิดชอบ
  2. เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจ แก่ผู้ปฏิบัติและหน่วยที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากดีเด่น เป็นตัวอย่างแก่หน่วยอื่นๆ
  3. เพื่อให้กำลังพลกองทัพบกและครอบครัว ได้รับการส่งเสริมสุขภาพช่องปากที่ถูกต้อง อย่างทั่วถึง

เมื่อสิ้นสุดโครงการ มีโรงพยาบาลกองทัพบกส่งโครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเข้าร่วมโครงการฯทั้งหมด 14 โรงพยาบาล เป็นจำนวน 19 โครงการ ซึ่งผลการตัดสินจากคณะกรรมการ มีโรงพยาบาลกองทัพบกที่มีผลงานโดดเด่นได้รับโล่รางวัลจำนวน 10 โรงพยาบาล ดังนี้

ประเภทที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากประเภท โครงการ

          ลำดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ของโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์

          ลำดับที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โครงการ “ความพากเพียรสู่ความภาคภูมิ” (การส่งเสริมสุขภาพช่องปากบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลทหารบก) ของ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก

          ลำดับที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โครงการงานส่งเสริมทันตสุขภาพบุตรกำลังพลชุมชนค่ายประจักษ์ศิลปาคม ของ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

 

ประเภทที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากประเภท สื่อและนวัตกรรม

          ลำดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลงส่งเสริมทันตสุขภาพ “Tooth Love Love Tooth”  ของ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

          ลำดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สมุดตรวจฟันทหารพระนเรศ..รักษ์ ฟันดี และโปรแกรมบันทึกผลการตรวจฟัน  ของ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

          ลำดับที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ แผ่นพับ “คู่รู้ สู่ความเข้าใจ เอาใจใส่ฟันลูกรัก” (เพื่อการทำฟันเด็ก) ของ โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

          ลำดับที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บัตรนัดสุขใจ ทั้งผู้ให้และผู้รับ (บริการ)  ของ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

 

ประเภทที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากประเภท การให้ความรู้

          ลำดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กิจกรรม “ขี้ฟัน Challenge”   ของ โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช

          ลำดับที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องอาหารและของว่างเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีของเด็กแก่ครูและครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์อนุบาลค่ายนวมินทราชินี ของ โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี

          ลำดับที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กิจกรรมสอนแปรงฟันไม่เลิก ของ โรงพยาบาลอานันทมหิดล