โครงการพัฒนาคลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลกองทัพบก สู่การรับรองกระบวนการัพฒนาคุณภาพ TDCA
24 ม.ค. 2563

โครงการพัฒนาคลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลกองทัพบก สู่การรับรองกระบวนการัพฒนาคุณภาพ TDCA

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 กองทันตแพทย์ กรมแพททหารบก ได้จัดการอบรมตามโครงการพัฒนาคลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลกองทัพบก สู่การรับรองกระบวนการัพฒนาคุณภาพ TDCA ประจำปี 2563 ในการอบรมแบ่งออกเป็น 5 ช่วง ได้แก่

1 .การนำเสนอในหัวข้อ "ก้าวเล็กๆ แต่เต็มไปด้วยคุณภาพ...ก้าวที่ โรงพยาบาลของฉันภูมิใจ" โดย ทันตแพทย์ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม และ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

2. การบรรยายในหัวข้อ "ก้าวย่างสู่...คุณภาพ เราช่วยกันได้อย่างไร" โดย ทันแพทย์ ชุมพล ชมะโชติ ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติแห่งชาติบรมราชชนนี

3. การบรรยายในหัวข้อ "Good Practices and Pitfalls in Infaction Control" โดย ทันตแพทย์ อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา นายกสำรอง ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ใยพระบรมราชูปถัมภ์ และ ทันแพทย์หญิง ศศิธร สุธนรักษ์ กรรมการ IC ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

4. การบรรยายในหัวข้อ "Good Practices and Pifalls in Risk Management" โดย อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ลลิดา องค์ชวลิต อาจารย์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

5. ช่วงการซักถามข้อสงสัยจาก วิทยากร

ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากทันตแพทย์ กองทัพบก ทั้ง 37 โรงพยาบาลเป็นอย่างมาก และทางกองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก คาดหวังว่าในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปจะได้รับความสนใจจากทันตแพทย์ กองทัพบกเป็นอย่างดียิ่ง