การตรวจเยี่ยม รพ.ทบ. ในพื้นที่ ทภ. 3 ตามโครงการพัฒนาคลินิกทันตกรรม รพ.ทบ. สู่การรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพ TDCA
04 มี.ค 2563

การตรวจเยี่ยม รพ.ทบ. ในพื้นที่ ทภ. 3 ตามโครงการพัฒนาคลินิกทันตกรรม รพ.ทบ. สู่การรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพ TDCA

เมื่อวันที่ 24 - 28 ก.พ. 2563 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยม รพ.ทบ. ในพื้นที่ ทภ.3 ตามวัตถุประสงค์โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ พบ. 60-64 ในโครงการพัฒนาคลินิกทันตกรรม รพ.ทบ. สู่การรับรองกระบวการคุณภาพ TDCA จำนวน 3 รพ. ได้แก่

  1. รพ.ค่ายจิรประวัติ จว.นครสวรรค์
  2. รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ์
  3. รพ.ค่ายกาวิละ จว.เชียงใหม่

โดยคณะกรรมการ ประกอบด้วย

  1. พ.อ.หญิง จอมขวัญ แสงบัวแก้ว ผอ.กทพ.พบ. ประธานกรรมการ
  2. พ.อ.หญิง เบญจวรรณ รักศิลธรรม รอง ผอ.กทพ.พบ. รองประธานกรรมการ
  3. พ.ท.หญิง ชินสุมน วงษ์มาก เลขานุการ
  4. ร.ท.หญิง วาสนา กงแจ ผู้ช่วยเลขานุการ
  5. ส.อ.ศิริ จินดารัตน์ นายสิบทันตกรรม

ซึ่งได้รับการต้อนรับและให้ความร่วมมือจากบุคลกรของแต่ละ รพ.ทบ. เป็นอย่างดี