พิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
05 มี.ค 2563

พิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ได้กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ได้แก่ ส.ต.หญิง ณัฐณิชา อินทุโศภน ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล พบ. ช่วยรายราชการ กทพ.พบ. เป็น ส.ท.หญิง ณัฐณิชา อินทุโศภน โดย พ.อ.หญิง จอมขวัญ แสงบัวแก้ว ผอ.กทพ.พบ. เป็นประธานในพิธีเป็นผู้ประดับเครื่องหมายยศ และมีกำลังพล กทพ.พบ. เข้าร่วมแสดงความยินดี