พิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
04 พ.ย. 2563

พิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ได้กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งยศ ได้แก่ ร.ท.หญิง วาสนา กงแจ ตำแหน่ง รักษาราชการแทน หัวหน้าชุด พบ. เป็น ว่าที่ ร.อ.หญิง วาสนา กงแจ โดย พ.อ.หญิง จอมขวัญ แสงบัวแก้ว ผอ.กทพ.พบ. เป็นประธานในพิธีเป็นผู้ประดับเครื่องหมายยศ และมีกำลังพล กทพ.พบ. เข้าร่วมแสดงความยินดี