ประกาศราย ผลการคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์เข้ารับราชการสังกัดกองทัพบก ประจำปี 2564
16 ก.พ. 2564

ประกาศราย ผลการคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์เข้ารับราชการสังกัดกองทัพบก ประจำปี 2564

ลำดับ

รายชื่อ

สังกัด โรงพยาบาลกองทัพบก

หมายเหตุ

1

น.ส.ชนกนันท์ ประชากิตติกุล

โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต

ผ่านคัดเลือกรอบที่ 1

2

น.ส ชนกานต์ พงศ์พิศาลธรรม

โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี

ผ่านคัดเลือกรอบที่ 1

3

น.ส รุ่งวรนิษฐา โลหณุต

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ผ่านคัดเลือกรอบที่ 1

4

น.ส.ปริม สุคันธิน

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก

ผ่านคัดเลือกรอบที่ 1

5

นายณภัทร ดมสิริคุณ

โรงพยาบาลค่ายกาวิละ

ผ่านคัดเลือกรอบที่ 1

6

นายศิรัจช์พล สารลักษณ์

โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท

ผ่านคัดเลือกรอบที่ 2

7

น.ส.ธวัลรัตน์ เหี้ยมโท้

โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี

ผ่านคัดเลือกรอบที่ 2

8

น.ส.ญาดา ภู่สันติพงษ์

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ผ่านคัดเลือกรอบที่ 2

9

น.ส.พิจิตรา พินิตตานนท์

โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

ผ่านคัดเลือกรอบที่ 2

10

น.ส.สุคนธมาลา พวงเรืองศรี

โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง

ผ่านคัดเลือกรอบที่ 2