ประกาศรายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน ที่ กองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2561
27 พ.ย. 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน ที่ กองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือก

1. นายชนภัสส์   แสงสว่าง             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      บรรจุ   รพ.ค่ายสุริยพงษ์  จว.น่าน

2. นายธไชย   หลายศิริเรืองไร        มหาวิทยาลัยมหิดล             บรรจุ   รพ.ค่ายศรีสองรัก  จว.เลย

3. นางสาวณัฐชยา   พิทักษ์มาตุภูมิ   มหาวิทยาลัยมหิดล             บรรจุ   รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร  จว.ปัตตานี

4. นางสาวสุจิตตาภา   เจริญวงศ์       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         บรรจุ   รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง  จว.เพชรบูรณ์

5. นางสาวณัฐธยาน์   แสนโภชน์       มหาวิทยาลัยขอนแก่น         บรรจุ   รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร  จว.นครศรีธรรมราช

6. นางสาวณัฎฐณิชา   จันทะบาล       มหาวิทยาลัยขอนแก่น         บรรจุ   รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน  จว.สุรินทร์

สถิติและบริการ