อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การกำหนดมาตรฐานบริการทันตกรรม หน่วยสายแพทย์ ทบ.

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

โรงพยาบาล ยศ-ชื่อ-สกุล
รพ. พระมงกุฏเกล้า พ.อ.หญิง ทิราพร  ลีนานุพันธุ์
  พ.ท.หญิง สุลัดดา   สิริทรัพย์ไพบูลย์
  พ.ท.หญิง อรปภา   หอมวิเศษวงศา

 

ทัพภาค 1
โรงพยาบาล ยศ-ชื่อ-สกุล
รพ.อ.ป.ร. พ.อ.พิพัฒ   เกษแม่นกืจ
รพ.รร.จปร. พ.อ.หญิง อัญชลีพร   บุญสุยา
รพ.ค่ายธนะรัชต์ พ.อ.ธนกฤต   นพคุณวิจัย
รพ.ค่ายจักรพงษ์ ร.ท.หญิง กมนพร   บุญยฤทธิ์
รพ.ค่ายนวมินทราชินี ร.อ.ยุทธนันทน์   วิยาภรณ์
รพ.ค่ายสุรสีห์ พ.อ.หญิง สาลินี   จุลศรีไกวัล
รพ.ค่ายภาณุรังษี ร.ต.ชัยพร  ขยายวงศ์
รพ.ค่ายอดิศร ทพญ.ธัญวรัตม์   เกตุศรี
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ ร.ต.หญิง มาศจุฑา ศิริวัฒน์
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท ร.ท.หญิง อังศุภร   จรัสภิญโญ

 

ทัพภาค 2
โรงพยาบาล ยศ-ชื่อ-สกุล
รพ.ค่ายสุรนารี พ.อ.หญิง น้องนุช   จันทร์มาลา
  พ.ท.หญิง สุธาสินี   โอวาทวงษ์
รพ.ค่ายสรรพสิทธิฯ พ.อ.หญิง ประถมา   ธีรเนตร
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร ร.ต.รังสรรค์   ครรภาฉาย
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม  พ.อ.หญิง กฤติกา  สุขตุงคะ
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา ไม่สามารถเข้าร่วม  
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธฯ    
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหาฯ พ.ต.กันตภณ   สุขประเสริฐ
รพ.ค่ายศรีสองรัก ร.ท.ปฐมรัช   วรรณสิทธิ์
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน  ร.ต.หญิง ปวริศา   โอภาส
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง ทพญ.จินารัตน์   ดวงสุวรรณ

 

ทัพภาค 3
โรงพยาบาล ยศ-ชื่อ-สกุล
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวร  ส.ท.หญิง สุวินณา ดอนอยู่ไพร
รพ.ค่ายจิรประวัติ พ.อ.อนุชา   ศรีชาติ
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี พ.อ.หญิง หนึ่งฤทัย   มหายศนันท์
รพ.ค่ายกาวิละ ส.อ.หญิง บุญทนา ทิน่าน
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก    
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ ร.ท.วัชรพล   ทิพย์สงเคราะห์
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิก พ.ต.อานันท์   จักรอิศราพงศ์
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง    
รพ.ค่ายวชิรปราการ  ไม่สามารถเข้าร่วม  
รพ.ค่ายเม็งราย ร.ท.ธนพัฒน์   สุนาถวนิชย์กุล

 

ทัพภาค 4
โรงพยาบาล ยศ-ชื่อ-สกุล
รพ.ค่ายวชิราวุธ ร.ท.ปิยวุฒิ   เอื้อพันธ์ทวีพงศ์
รพ.ค่ายเสนาณรงค์ ร.ต.หญิง กุลนันท์ หนูแก้ว
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ทพ.โรสนีย์ อดุลภักดี
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร ร.ต.ธชาธร   รอดเชื้อ
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จ.ส.อ.หญิง สีสุดา รัตนมุณี
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต ร.ต.หญิง ศิริวดี   ระถมภัฏ
  ร.ต.ธนกร   ตั้งวงศ์วราชัย

 

หน่วย ยศ-ชื่อ-สกุล
พัน.สร.2 พล.ร.2 รอ.             จ.ส.อ. อานนท์        เซียงหนู            
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.9 จ.ส.อ.ต่อพงษ์ ผาเจริญ
พัน.สร.22 บชร.2 จ.ส.อ.ธรรมนูญ   ศรีศักดิ์นอก
พัน.สร.8 พล.ม.8 จ.ส.อ.วสันต์   ขันโสม
พัน.สร.23 บชร.3 จ.ส.อ.พงศธร   สุขป้อม
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15 ส.อ.วิศรุต   ราชเนตร
     
     

 

สถิติและบริการ