กำหนดการ โครงการรางวัลกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากดีเด่น โรงพยาบาลกองทัพบก (Smile Awards) ประจำปี 2560

กำหนดการ โครงการรางวัลกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากดีเด่น โรงพยาบาลกองทัพบก (Smile Awards)  ประจำปี 2560  ดาวน์โหลดได้ที่นี้

ประกาศผล โครงการรางวัลกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากดีเด่น รพ.ทบ. (Smile Awards) ประจำปี 2560 

รางวัลผลงานประเภทดีเด่น

1.โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากแม่และเด็ก แม่ลูกผูกพันช่วยกันฟันดี  โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์

2.โครงการกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพในบุตรที่มีความต้องการพิเศษ  โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

3.โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในกลุ่มพลทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/59  และ 1/60  โรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์

รางวัลผลงานประเภทดี

1.โครงการ ทหารพระนเรศ..รักษ์ ฟันดี(Naresuan Troops..SMART TEETH) :โครงการส่งเสริม (ทันต)สุขภาพของกำลังพลและครอบครัวสังกัดกองทัพบก ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 (โครงการนำร่อง)  โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

2.โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเชิงรุกแก่กำลังพล  โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน

รางวัลผลงานประเภทชมเชย

1.โครงการ  รู้ดีมียิ้มสวย  โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

2.โครงการให้ความรู้เรื่องการดูแลและให้การตรวจสุขภาพช่องปากแก่ครอบครัวของกำลังพลในค่ายนวมินทราชินี "ชาวค่ายฯยิ้มสดใส  ใส่ใจฟันแข็งแรง"  โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี

สถิติและบริการ