โครงการศึกษาต่อเนื่องกำลังพลทันตกรรม ประจำปี 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เอกซเรย์ดิจิทัลทางทันตกรรม
23 มี.ค 2561

โครงการศึกษาต่อเนื่องกำลังพลทันตกรรม ประจำปี 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เอกซเรย์ดิจิทัลทางทันตกรรม

ทดสอบแนบไฟล์ดาวน์โหลด เกี่ยวกับรายการข้อมูล ไฟล์ที่ 1

ในวันที่ 23 มี.ค. 61 ที่ผ่านมา กทพ.พบ. ได้จัดโครงการศึกษาต่อเนื่องกำลังพลทันตกรรม ประจำปี 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เอกซเรย์ดิจิทัลทางทันตกรรม โดยมี พล.ต.ชาญชัย   ติกขะปัญโญ รอง.จก.พบ. เป็นประธานในพิธีเปิด มีการอบรมให้ความรู้เรื่อง การเอกซเรย์ดิจิทัลทางทันตกรรม แก่ ทันตแพทย์ ทบ. นายสิบทันตกรรมและ บุคลากรทางทันตกรรม โดยมี ทพญ.อรอนงค์   ศิลโกเศศศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยา คณะทันตแพทย์ศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรในการบรรยาย และมีวิทยากรจาก บริษัท อุดมเมดิคัล ให้การบรรยายและสาธิตการใช้เครื่องมือเอกซเรย์ และการปรนนิบัติเครื่องมือ แก่กำลังพลทางทันตกรรม