ผลการสัมภาษณ์ทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา ปฏิบัติงานชดใช้ทุน ที่ กองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2559

ผลการสัมภาษณ์ทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา ปฏิบัติงานชดใช้ทุน ที่ กองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2559
 

                         ชื่อ - สกุล สถาบันที่สำเร็จการศึกษา ชื่อหน่วยงานย่อยที่บรรจุ
น.ส. สิริวดี ประถมภัฏ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
นาย อนวัช สถิตเดชกุญชร มหาวิทยาลัยขอนแก่น       รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
น.ส. ธัญวรัตน์ เกตุศรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น      รพ.ค่ายอดิศร
น.ส. โรสนีย์ อดุลภักดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์
น.ส. ฉัตรฤทัย กาญจนโสภณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      รพ.ค่ายธนะรัชต์
น.ส. จีนารัตน์ ดวงสุวรรณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง


หมายเหตุ    
ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน สังกัด กองทัพบก กรุณาติดต่อยื่นผลการพิจารณาคัดเลือกให้ พ.ต.สมพิศ  เนตรสกุล ทราบภายใน 30 ธันวาคม 2559  โทร. 02 354 4425

สถิติและบริการ