ข้อมูลหน่วยงาน

กิจกรรม

โครงสร้างหน่วย

 

  โครงสร้างของกองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ตาม อัตราการจัดเฉพาะกิจ กรมแพทย์ทหารบก แบ่งเป็น 3 แผนก ได้แก่ แผนกทันตกรรมป้องกัน แผนกทันตกรรมเคลื่อนที่ และแผนกทันตวิทยา แต่ปัจจุบัน กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก มีการปรับโครงสร้างการบริหารและควบคุมบังคับบัญชาให้สอดคล้องกับภารกิจ ดังนี้

 

 

 

 

คณะกรรมการกองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก : มีหน้าที่ พิจารณา ตัดสินใจ ควบคุม กำกับ ดูแล ภารกิจต่างๆของหน่วย

 

คณะกรรมการ/คณะทำงานเฉพาะด้าน : มีหน้าที่ในการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อาทิ

     1. คณะกรรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ทางทันตกรรม
     2. คณะทำงานจัดทำหลักนโยบายบริการทันตกรรม
     3. คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลการพัฒนางานประจำ สู่งานวิจัย (R2R) ฯลฯ

 

ฝ่ายอำนวยการ : มีหน้าที่
     1. กำหนดนโยบายและกำกับติดตามงานทันตกรรม หน่วยสายแพทย์
     2. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติด้านงานทันตกรรมหน่วยสายแพทย์
     3. การจัดทำคุฯลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ทางทันตกรรม การสอน การฝึกอบรมและการทดสอบด้านทันตกรรม
     4. การวิจัยทางทันตกรรม ฯลฯ


 

กลุ่มงานทันตกรรมเคลื่อนที่ : มีหน้าที่ในการจัดชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ ออกให้บริการทางทันตกรรม ทั้งการรักษาและส่งเสริมทันตสุขภาพ

 

 

กลุ่มงานคลินิกทันตกรรม : มีหน้าที่ในการให้บริการทางทันตกรรม ทั้งการรักษาและส่งเสริมทันตสุขภาพ ในคลินิกทันตกรรม สถานพยาบาล กรมแพทย์ทหารบก

 

 

กลุ่มงานธุรการและกำลังพล : มีหน้าที่ด้านงานธุรการ กำลังพล และการจัดการสารสนเทศของหน่วย

 

กลุ่มงานส่งกำลังและซ่อมบำรุง : มีหน้าที่ด้านงานส่งกำลังบำรุงของหน่วย การรวบรวมข้อมูล สป.ทันตกรรมหน่วยสายแพทย์